خصم تو و قاعده‌ی ملک تو

آن شده از بدو جهان مستقیم

چون دو بنا بود برافراشته

وان دو یکی محدث و دیگر قدیم

زلزله‌ی قهر توشان پست کرد

زلزلة الساعة شییء عظیم