هر که به ورزیدن کمال نهد روی

شیوه‌ی نقصان ز هیچ روی نورزد

زلزله‌ی حرص اگر زهم ببرد کوه

گرد قناعت بر آستانش نلرزد

رفعت اهل زمانه کسب کند زانک

صحبت اهل زمانه هیچ نه ارزد