باده خوردن به ساتکینی در

از هنر نیست بلکه هست خطر

خفتن و رفتن است حاصل او

وز خطرهای مجلس اینت بتر

کردن قذف و کینه جستن مهر

گفتن ناصواب و جستن شر

هر که او خورد ساتکینی زان

جز چنین چیزها نبندد بر

چون همه رنج هست و راحتی نی

مردمی کن مرا بده تو مخور