بودن اندر عذاب چون جرجیس

یات شدن در جحیم چون ابلیس

بهترست از سوئال کردن و طمع

وایستادن به پیش مرد خسیس