دوش در خواب دیو شهوت را

زیور دختری گسستستم

بی‌شک امروز شحنه‌ی احداث

خواهد انصاف و من تهی‌دستم

جز به سعی تو دفع می‌ناید

این جنایت که دوش کردستم