روی برگشتنم از روی تو نیست

که جهانم به یکی موی تو نیست

زان ز روی تو نگردانم روی

که بجز روی تو چون روی تو نیست

هیچ شب نیست که اندر طلبت

بسترم خاک سر کوی تو نیست

هیچ دم نیست که بر جان و دلم

داغی از طعنه‌ی بدگوی تو نیست

نیست با این همه آزرم ازو

زانکه بی تعبیه‌ی بوی تو نیست