لغت تازى از صدى پنجاه تا صدى شصت و هفتاد در مجموع کتاب کمتر نيست و بسيار لغت تازهٔ تازى از روى تصنع و تکلف خاصه از راه موازنه و سجع و تجنيس بر لغات پيشينه بر افزوده است، که شمهٔ از آن در جاى خود نموده شد، و غالب اين الفاظ بعدها پيروى نشده از استعمال افتاده، و بسيارى تا قرن سيزدهم هجرى دوام آورد.