- شرح در مورد لغات تازه و فنون تازه:

اگر بخواهيم لغات تازه و فنون نو و مختصات اين تاريخ را شرح دهيم پايان ندارد زيرا در اينجا لغات تازهٔ تازى را نمى‌شود احصا کرد، و نير وصاف به شيوهٔ دو شاعر بزرگ خاقانى و نظامي، ميل داشته است که هرچه مى‌داند و از هر کتابى که مى‌خواند از علمى و ادبى هرچه طرفه يا دشخوار از هر قبيل، مخصوصاً علوم مشکله و امثال و غيره همه را در نوشته‌ها و آثار خود انبار کند خواه کسى آن را فهم کند يا نکند! از اين‌رو بسا لغات و اصطلاحاتى برمى‌خوريم که در نثر درى سابقه ندارد و بعدها هم کسى بدان اقتفاء ننموده است لذا از فحص و کنجکاوى در اينجا خوددارى شد و هرآنچه دربارهٔ جهانگشاى دربارهٔ قيمت نثر سادهٔ وصاف نيز صدق کند.