سبک حقيقى عوفى را از لباب‌الباب بهتر مى‌شود به‌دست آورد چه در جوامع‌الحکايات درست معلوم نمى‌شود که فلان حکايت از قلم خود او است يا از کتابى فارسى عيناً نقل شده است، و بسا حکايات که به سبک بيهقى در آن ديده مى‌شود و هر چند از طرف مؤلف در آنها قلم برده شده است معذلک اسلوب اصلى از بين نرفته است، گاهى از کثرت تصنع و تکلف عبارت را از جادهٔ فصاحت و لطف بيرون برده و به مرحلهٔ تعسف و تعقيد افکنده است و گاه عباراتى دارد که از فرط سادگى به سبک قرن هشتم و نثر سادهٔ دورهٔ بعد مى‌رسد. من‌جمله در مقدمهٔ جوامع‌الحکايات در داستان فتح قلعهٔ ”بکر“ که وصف يکى از محاربات بحرى را به‌دست گرفته است نثرى متکلفانه دارد.