بعضى نويسندگان مانند جرفادقانى و محمد نسوى و سعدالدين وراوينى محرّر مرزبان‌نامه هرچند سدهٔ هفتم ظهور کرده‌اند و يا تاريخ تأليفى که کرده‌اند در آغاز قرن هفتم است، اما بدون ترديد بايستى آنان را در رديف نويسندگان قرن ششم قرار داد چنان‌که ما جرفادقانى را در آن عصر آورديم چه تاريخ يمينى از لحاظ سلاست و اينکه تاريخ تأليف آن قبل از بروز و ظهور مغول بوده است و شايستهٔ اين معنى بود، اما آن دو تن ديگر به همين لحاظ که ذکر شد و اينکه تاريخ آثار آنان مقارن يا بعد از ظهور تاتار است ناگزير آنان را در شمار نويسندگان قرن هفتم قرار داديم.


هرچند هيچ‌کدام از اين دو تن مخترع و موجد سبک خاصى نيستند، ليکن از فرط شهرت قابل آن هستند که نام آنها در اين کتاب برده شود و نمونه‌اى از آثار آنها که بعد از آثارابوالمعالى نظير آنها کمتر ديده شده است و خود سرمشق آيندگان بوده‌اند اثبات گرديد.