پيشاوندها و پساوندها در تغيير معنى فعل‌ها دست مهمى داشته‌اند و به‌طور خلاصه و مختصر مى‌گوئيم که در دورهٔ قديم استعمال اين ادات مانند ديگر لغات مورد توجه تام و اعتناء خاصى بوده است چه گاهى اين پيشاوندها، فعل را مؤکد مى‌کرده، و گاهى در وجههٔ فعل، تأثير مى‌بخشيده، و گاهى معنى مستقلى به ‌فعل مى‌داده است، که سواى معناى اصلى فعل بوده است.