دو رساله به نام‌هاى بالائين به محمدبن‌ايّوب الطيرى نسبت داده شده است که نسخهٔ اولى (استخراج در شناختن عمر) در کتابخانهٔ ملى ايران در تهران موجود است و شش فصل در شناختن اسطرلاب متعلق به کتابخانهٔ سيدجلال تهرانى است، و به‌طور پرسش و پاسخ تحرير شده و تأليف آن ظاهراً در سال ۳۷۲ و نخستين کتابى است که در اسطرلاب به فارسى نوشته شده است.


(۱) . تأليف محمدبن‌ايوب الطبرى