در اين کشفيات مهره‌ها و نگين‌ها و سکه‌هاى زيادى به‌دست آمده و نيز مى‌توان اوراق کشف‌شدهٔ تورفان و ترکستان را که از آثار پهلوى و سغدى و مربوط به مانويان و بودائيان است از اين رقم به‌شمار آورد، و چون اوراق تورفان ظاهراً محتوى اشعار است که مختصرى از آن در رسالهٔ (شعر در ايران) مندرج به سال پنجم مجلهٔ مهر ذکر شده، نگين‌ها و مهره‌ها، غير از اسامى اشخاص و عبارات ميمون و مبارک که از يک دو کلمه تجاوز نمى‌کنند مانند (افزون) و امثال آن، نيست ولى سکه‌ها داراى عباراتى است.