علوم در نظر مسلمانان مجموعهٔ اطلاعات و دانش‌هائى است که در امور دينى و دنياوى بحث کند اعم از مسائل شرعى و عرفى و ادبى و عقلى و جز آنها. پس هنگامى که در تمدن اسلامى سخن از علم مى‌رود، بنابر رسم معاصران تنها به‌علوم اثباتى و تجربى توجه نداريم بلکه مراد ما همهٔ انواع اطلاعات بشرى است. مسلمين اين اطلاعات را مجموعاً به دو دستهٔ علوم منقول و علوم معقول تقسيم مى‌کنند و علوم منقول را به دو دستهٔ علوم ادبى و علوم شرعى منقسم مى‌دارند و نخستين را مقدمه‌اى براى دومين قرار مى‌دهند.