دربارهٔ موضوع‌هاى علمى کتاب‌هاى متعدد تاليف شده است اشاره‌اى مى‌کنيم:


- ترجمهٔ کتاب عجايب‌المخلوقات و غرائب الموجودات زکريابن محمدبن محمود قزوينى (م ۶۸۲هـ)،که بخشى از آن به سال ۹۴۸و بخش ديگر به سال ۹۵۴ صورت پذيرفته است.


- جواهر نامهٔ همايونى تأليف محمدبن اشرف حسينى رستمدارى در بيان سنگ‌هاى بهادار (احجار کريمه) در يک ”مقدمه“ و بيست و دو باب تدوين شده است.


- حيوةالانسان، ترجمه‌اى است از حيوةالحيوان تأليف کمال‌الدين محمدالدميرى (م ۸۰۸هـ) که کتاب مفصل معتبرى در تاريخ طبيعى است و به‌دست حکيم شاه محمد‌قزوينى (م ۹۶۶هـ) ترجمه شده است.


- از کتاب‌هاى جغرافيا در اين دوره يکى کتاب هفت اقليم تأليف محمدامين رازى است که چون متضمن شرح حال بسيارى از رجال علم و ادب در هر يک از اقليت‌هاى هفت‌گانه است، آن را در شمار کتاب‌هاى تذکره هم قرار مى‌دهند.


- ديگر مجمع‌الغرائب است از سلطان محمد‌بن درويش محمد مفتى بلخى که به‌نام پير محمدخان حاکم اوزبک بلخ تأليف شد.


- مختصر مفيد تأليف محمد مفيد مستوفى يزدى دربارهٔ جغرافياى ايران با توضيحات و فوائد تاريخى که تأليف و تدوين آن به سال ۱۰۸۷هـ در دکن آغازشده و به سا ۱۰۹۱ هـ در لاهور پايان يافته است.


- حديقةالاقاليم در توصيف اقليم‌هاى هفتگانه تأليف مرتضى حسين مخاطب به الله‌يار عثمانى بلگرامى.


- بهجةالعالم که جلد دوم آن روضةالافراح نام دارد تأليف حکيم مهارتخان اصفهانى (م ۱۱۲۴هـ) و متضمن مطلب‌هاى مشروح جغرافيائى است که بيشتر آنها از کتاب‌هاى متقدم عربى استخراج گرديده.


- ديگر ترجمهٔ کتاب آثار البلاد و اخبارالعباد زکريابن محمدبن محمود قزوينى به‌نام سيرالبلاد از محمد مرادبن عبدالرحمن معاصر شاه جهان (۱۰۳۷-۱۰۶۸ هـ) و ترجمهٔ کتاب تقويم‌البلدان ابوالفدا (م ۷۳۲هـ) به انتخاب و نه به تمامى از گنجعلى فراهانى به سال ۱۰۴۷ قابل ذکر است.