چند کتاب هم از دورهٔ سده ده تا دوازده هجرى به بيان احوال رجال عهد اختصاص يافته است. از آنجمله است ارشادلوزرا تأليف صدرالدين محمدبن زبردستخان، دربارهٔ وزيران معروف از روزگاران کهن تا عهد مؤلف، مآثر رحيمى تأليف ميرعبدالباقى نهاوندى (به سال ۱۰۴۲هـ) در شرح حال ميرزا عبدالرحيم خانخانان؛ مآثرالامرا در شرح حال ۷۳۰ تن از پادشاهان و وزيران و اميران و سپاهيان و رجال بزرگ دولتى تأليف ميرعبدالرزاق خوافى ملقب به صمصام‌الدوله و شهنوازخان (کشته در ۱۱۷۱هـ).