کتابى که در اين دوره مستقيماً دربارهٔ سرگذشت حکيمان و عالمان فراهم آمده است يکى کتاب تاريخ حکما است که ترجمه‌اى است از کتاب‌ نزهةالارواح و روضةالافراح فى تورايخ الحکماء المتقدمين و المتأخرين معروف به ”تاريخ‌الحکما“ تأليف شمس‌الدين محمدبن محمود شهروزى، و مترجم آن مقصودعلى هروى تبريزى است که چون ساکن هند شد به مقصود على‌ هندى معروف گرديد. ديگر کتاب قول‌الحکما است که ”انتخاب تاريخ‌الحکما“نيز خوانده مى‌شود و گزيده‌اى است از تاريخ حکماى مقصودعلى تبريزى به‌دست منشى ميرسيدصدرالدين بن ميرمحمد صادق بن ميرمحمدامين.