انگلیسی ـ فارسی راهنما
دیکشنری فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی
http://www.farsidic.com
دیکشنری آریانپور
http://www.aryanpour.com/
فرهنگ پارس
http://www.pars.vze.com
اطلس سخنگو
http://www.atlasfarhang.com
فلداک
http://foldoc.org