آفتاب
سایت رسمی کشور موریتانیا
http://www.mauritania.mr/
معرفی کشور موریتانیا
http://allafrica.com/mauritania/
دولت موریتانیا
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5467.htm