نمایشگاه‌های خارجی راهنما
جشنواره Puck Fair در ایرلند
http://www.puckfair.ie
مرکز نمایشگاه های کشور ازبکستان
http://www.uzexpocentre.uz
نمایشگاه cebit کشور آلمان
http://www.cebit.de/homepage_e?x=1
نمایشگاه بین المللی gitex
http://www.gitex.com