کرمانشاه با پیشینه تاریخی بیش از ده ها هزار سال و آثار تاریخی به جای مانده از زمان پارینه سنگی، نوسنگی، ماد، هخامنشی، ساسانی، … تا قاجار در منطقه ای به وسعت 500/24 کیلومتر مربع در عرض و طول جغرافیایی در ارتفاع 1200 متر از سطح دریا قرار گرفته، دشتهای زیبا و حاصلخیز و کوههای مرتفع و سربلند،آب و هوای متنوع و رنگارنگ را برای استان پدید آورده اند.