تعمیر و تنظیم انواع پوشاک شامل جین -چرم -کاپشن -پالتو -وانواع منگنه -ساک -سامسونیت-وانواع رفو و حتی اموزش اینهمه هنر فقط در شب افروز