کلیه خدمات شرکت برق بر مبنای آخرین آئیین نامه و دستورالعمل ها و ضوایط ایمنی و فنی وزارت نیرو در بخش انجام میگیرد.