شرح وظایف اداره کل تربیت بدنی تهیه و تنظیم برنامه های توسعه کمی و کیفی تربیت بدنی و ورزش در سطح استان.