این پایگاه خبری نیز از شیوه های گوناگون خبر، نقل خبر، گزارش نقلی و تصویری، گفت و گو، یادداشت، مقاله بهره می گیرد.<br /> چهار بخش جهان اسلام، اندیشه، فرهنگ و هنر و ادب را پیش روی نهادیم.