کانون توجه خبرگزاری قدس (قدسنا) فلسطین و انعکاس اخبار وتحولات و رویدادهای آن است . از اینرو استفاده مستقیم از منابع خبری موجود در فلسطین و اراضی اشغالی ، یکی از ابزارهای فعالیت این خبرگزاری است.