سایت اداره کل تربیت بدنی استان یزد به معرفی اداره، اخبار ورزشی، فدراسیونها، باشگاهها و غیره می‌پردازد.