شرکت گردشگری آتالند از واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شبکه گردشگری الکترونیکی را در ایران ساماندهی بسترسازی و رهبری می‌نماید.طراحی شبکه و نرم‌افزارها مورد نیاز همراه با آموزش مبانی این صنعت از استراتژیهای این شرکت می‌باشد.