شرکت حمل ونقل بین المللی دور رو در سال 1364 با کسب مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری تحت شماره 57721 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است . این شرکت عضو انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میباشد.