نشریه ادبی جن و پری به معرفی کتاب، درباره داستان نویسی، خبرهای اختصاصی و غیره می‌پردازد.