سمرقند فصلنامه ای است که هر شماره به بررسی زندگی و نقد مهم ترین آثار مشاهیر ادب جهان میپردازد. این مجله در طول سه سال (هر سال چهار شماره)، بزرگان ادبیات غرب را معرفی خواهد کرد.