وظایف اساسی اداره عبارت است از: تاسیس ،تکمیل ،گسترش و نگهداری شبکه اساسی ایستگاههای مختلف هواشناسی در سطح استان و انجام امور دیده بانی کلیه عوامل جوی و سطوح فوقانی جو. <br /> جمع آوری اطلاعات دیده بانی شده از کلیه ایستگاه‌های هواشناسی بوسیله شبکه ارتباطات استانی و کنترل کیفی آنها سپس مخابره به مرکز سازمان در تهران جهت پخش منطقه‌ای در آسیا