سازمان برنامه ریزی و طراحی شهر کرمانشاه با نام اولیه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر کرمانشاه وابسته به شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۷۷ با همت شهردار وقت آغاز به کار نمود.هدف از ایجاد این سازمان شناخت و بررسی مسایل و مشکلات شهر کرمانشاه در زمینه های مختلف و همچنین برنامه ریزی و ارایه راه حل برای رفع آنها از طریق انجام استراتژیک و کاربردی و همچنین ارایه راهکارهای اجرایی در قالب طرحهای مختلف به دست نیروهای متخصص و بومی بوده است.