سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) راهنما
نشانى اينترنتى http://www.saba.org.ir
عنوان انگليسى Saba
عنوان فارسى سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
توضيحات سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) با هدف توسعه مدیریت انرژی در کشور و به منظور استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی از طریق انجام مطالعات, مشاوره و اطلاع رسانی,حمایت های فنی و اقتصادی و ظرفیت سازی بویژه در بخشهای غیر دولتی از سال 1375 آغاز بکار نموده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader