در این مجله موضوعاتی مانند داستان پارسی، داستان ترجمه، شعر ، ادبیات شفاهی، کتاب و... بررسی شده است.