این سایت به معرفی کتابخانه ملی کشور روسیه می‌پردازد.