این سایت به معرفی کتابخانه ملی کشور ایرلند می‌پردازد.