این ماهنامه مشاور و پاسخ‏گوی سؤالات فراوان شما در «حوزه دین و علوم انسانی» می باشد و<br /> - آیینه سؤال‏ها، دیدگاه‏ها و اندیشه های شما<br /> -عرصه گفت و گو و مشاوره شما با ارباب خرد و نظر را فراهم می سازد. <br /> - زمینه پاسخ اندیشمندان گرانمایه دین و فرهنگ را به پرسش‏هایتان مهیا می کند. <br /> - همدم تنهایی تان باشیم و خستگی روان را با الهام از کلام وحی و راهنمایان سعادت آرام ساخته، و با مدد خورشید خوبی‏ها، موعود منتظر زندگی را از نو بازخوانی خواهید کرد. <br /> پرسمان ، روایت گر پرسش شماست و در یافتن و طرح پاسخش تلاش می‏کند. <br /> ادبیات پرسمان، بر رعایت انصاف، ادب و امانت استوار است و با بهره‏گیری از آرایه‏های ادبی و هنری، ماهانه همدم و همراز شما خواهد بود.