این فصلنامه جهان‌شمولی‌حقوق‌بشر،چالش حق و تکلیف هویت،تفاوت‌ها و جهان‌شمولی حقوق بشر، از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی،نقد مبانی اومانیستی حقوق بشرغربی، تاسیس نظام حقوق بشر در اسلام،توسعه حق محور،آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر،ملاحظاتی درباره حقوق انسان در اندیشه معاصر،حربه‌ خوشدست حقوق بشر <br /> یقین ناتمام،عینیت وجود را بیان می کند.