موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده از سال ۱۳۷۵ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.<br /> تلاش برای بهترین... از ابتدای کار سرلوحه مدیران و کارکنان این موسسه قرار گرفت. حجم تولیدات <br /> فرهنگی انتشارات تیمورزاده و نشر طبیب به گونه ای است که در 9 سال از فعالیت خود <br /> به حکایت آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرکارترین ناشر کشور در تعداد عناوین چاپ اول بوده است.