این سایت اخبار مربوط به اقتصاد اجتماع،بازرگانی و تولید،پولی و مالی،سرویس زیر بنایی،فرهنگ و هنر،مدیریت و توسعه اقتصادی و مقالات را در اختیار کاربران قرار می دهد.