مؤسسه نشر و پژوهش فرزان روز در نیمهٔ دوم سال 1373 تأسیس شده است و اکنون در زمینه‏های زیر فعالیت دارد: <br /> انتشـار کتاب. در حال حاضر، کتابهای ما در قالب کتابهـای مجموعه‏ای و کـتابهای غیـرمجموعه‏ای منتشـر می‏شـود کـه مشخصـات هـر یک دراین فهرست به نظر شما می‏رسد.