شركت سامان محیط مفتخر است مجموعه ای از دهها پروژه عمرانی در قالب سد، راه و غیره را كه سخنگوی خاموش قریب به 8 سال توفیق خدمتگزاری خود به این مرز و بوم تحت نام سازمان بانك ماشین آلات بوده را به عنوان پیشینه خود ذكر نماید كه در این مجال و به اختصار به ذكر نمونه هایی چند از این فعالیت ها بسنده خواهیم نمود.