ایـن سـایت مـربـوط به شرکت (PAI)می‌باشد. که در زمینه ارزیابی خطی آنالیزهای قانونی و مدل سازی‌های ریاضی آماری فعالیت می‌کند. این شرکت تحقیقاتی را در زمینه‌ی جمع‌آوری اطلاعات در زمینه مسمومیت‌های ناشی از اتیلن گلیکول مونوبوتیل اتر (GGBE) فرمالدئید و سایر مواد شیمیایی آلاینده انجام داده است. این سایت فعالیت‌هایی را نیز در زمینه‌ی مدیریت اطلاعات و طرح‌ها و مطالعات آزمایشگاهی انجام داده است.