در یك سیستم اطلاعات جغرافیایی ، اطلاعات پایه و بستر هندسی اطلاعات جغرافیایی ، نقشه است و با تلفیق سایر اطلاعات كمی و كیفی در یك سیستم واحد ، امكان مراجعه به هر گونه اطلاعات و طبقه بندی را فراهم می سازد. داده های گرافیكی و رقومی عنوان اطلاعات پایه را در سیستم اطلاعات جغرافیایی بخود می گیرد.