این سایت به معرفی فروشگاه هاکوپیان و شعبات این فروشگاه می پردازد.