این سایت نرم‌افزارهای مختلفی را در زمینه ریاضی در اختیار شما قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید با کاربرد نرم‌افزارها و برنامه هایی چون matlab ، Excel ، scientific ، scientificfortran c/c ++ ، scientific Java آشنا شوید. از طریق این سایت می‌توانید از برنامه‌ی سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به ریاضی نیز مطلع شوید. این مرکز دارای بخش‌های آموزشی می‌باشد و شما را با صنایع مختلفی چون بیولوژی و پزشکی ، بیوتکنولوژی ، ارتباطات کنترل ،الکترونیک و اقتصاد نیز آشنا می‌کند.