مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران راهنما
نشانى اينترنتى http://www.irtci.com
عنوان انگليسى irtci
عنوان فارسى مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
توضيحات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در ادامه فعالیتهای چند ساله مرکز آموزش وزارت صنایع و به منظور گسترش آموزشهای علمی و کاربردی در رشته ها و سطوح مختلف و نیز انجام امور مطالعلت نیروی انسانی و ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های ذیربط ، با مشارکت 222 واحد صنعتی ، تحقیقاتی و سرمایه گذاری و 130 نفر از متخصصین صنعت ، اساتید دانشگاه و برنامه ریزان آموزشی سازمان یافته است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader