شهر گوگان در جنوب شرقی آذربایجان شرقی واقع شده است.