لوح، آئینه تلاش گروهی است که برآنند در حد بضاعت خود فرهنگ و ادب ایرانی را آنسان که بایسته و شایسته عرضه کنند.<br /> لوح،پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ و ادب مدعی است که نمایه ای است برای بازنمایی حقیقت مکتوم اصحاب لوح با اتکال به ذات ربوبی،چشم به چشم شما دوخته اند.